Rada Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej

Rada Doktorantów WAT reprezentuje społeczność doktorantów Akademii w sprawach dotyczących praw, obowiązków i warunków socjalno-bytowych. Rada wspiera i propaguje działalność naukową doktorantów. Dąży do lepszej organizacji wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej mając na uwadze utrzymywanie wysokich standardów kształcenia. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Wojskowej Akademii Technicznej.

Skład Rady Doktorantów WAT


PRZEWODNICZĄCy SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

ŁUKASZ KOMINEK

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania

e-mail: lukasz.kominek@wat.edu.pl