Rada Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej

Rada Doktorantów WAT reprezentuje społeczność doktorantów Akademii w sprawach dotyczących praw, obowiązków i warunków socjalno-bytowych. Rada wspiera i propaguje działalność naukową doktorantów. Dąży do lepszej organizacji wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej mając na uwadze utrzymywanie wysokich standardów kształcenia. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Wojskowej Akademii Technicznej.

Skład Rady Doktorantów WAT


PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

OLGA MICHNIKOWSKA

Wydział Mechaniczny

e-mail: olga.michnikowska@wat.edu.pl

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WCY

noimagePRZEWODNICZĄCY

 

Wydział Cybernetyki

e-mail:

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WEL

PRZEWODNICZĄCY

Wydział Elektroniki

e-mail:

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WIG

PRZEWODNICZĄCY

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

e-mail:

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WML

PRZEWODNICZĄCY

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

e-mail:

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WTC

PRZEWODNICZĄCA

Wydział Nowych Technologii i Chemii

e-mail:

 

 

 


WYDZIAŁOWA RADA DOKTORANTÓW WME

PRZEWODNICZĄCY

Wydział Mechaniczny

e-mail: