Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2013/2014 – Uchwała nr 33/IV/2013

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi stacjonarne i niestacjonarne, ogólnodostępne studia doktoranckie w zakresie:

 • Bezpieczeństwa,
 • Budownictwa,
 • Budowy i eksploatacji maszyn.
 • Chemii,
 • Elektroniki,
 • Geodezji i kartografii,
 • Informatyki,
 • Inżynierii materiałowej,
 • Mechaniki,
 • Telekomunikacji

Na studia doktoranckie może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra. Zasady i tryb kierowania żołnierzy zawodowych na studia w trybie służbowym regulują find przepisy wojskowe.

 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest w jednostkach organizacyjnych prowadzących studia.
 2. Kandydat może zarejestrować się:
  • osobiście lub przez inną osobę,
  • za pośrednictwem poczty,
 3. Kandydat na studia składa:
  • podanie o przyjęcie na studia, na formularzu akademii,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich – oryginał lub odpis wydany przez uczelnię,
  • suplement do dyplomu albo indeks lub jego odpis,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • 4 fotografie legitymacyjne oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej,
  • życiorys (CV),
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej,
  • oświadczenie o ubezpieczeniu, na druku Akademii, (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne).
 4. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich poza granicami Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu potwierdzone przez tłumacza przysięgłego i – w przypadku jeżeli dyplom uzyskano w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia – podanie do wybranej rady wydziału o dokonanie nostryfikacji dyplomu.
 5. Terminy i miejsce składania dokumentów, a także wysokość i sposób wnoszenia opłaty rekrutacyjnej ustala rektor.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych wydziałów: