Pomoc materialna

Podstawowe akty prawne okreslajace funkcjonowanie pomocy materialnej

Główne zmiany jakie nastąpiły względem składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2013/2014 – WAŻNE

1. Doktoranci wnioski o pomoc materialną składają za pośrednictwem systemu USOS.

2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student I roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady miedzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

3. Nastąpiły zmiany w kryteriach ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów, zobacz the most common issues. Szczegóły zawarte są poniżej w odpowiedniej sekcji oraz załączonym powyżej regulaminie.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną

Terminy składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2014/2015 przedstawiają się następująco:

  • w semestrze zimowym – do dnia 20 października 2014 r.;
  • w semestrze letnim – do dnia 18 marca 2015.

Gdzie należy składać wnioski o pomoc materialną?

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę wnioski należy składać w swoim dziekanacie.

Doktoranci wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów składają u Kierownika Studiów Doktoranckich.