Stypendia

 • Stypendium Rektora

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 26/RKR/2019 z dnia 6 września 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania funduszem stypendialnym oraz „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT”

 • Stypendium doktoranckie

Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Minimalne stypendium nie może wynosić mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.

 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich.
Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej.
Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez Rektora w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • doktorant na pierwszym roku studiów doktoranckich powinien osiągnąć bardzo dobre wyniki i co najmniej 70 punktów rankingowych w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • doktorant drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, w roku studiów poprzedzającym przyznanie stypendium, powinien spełnić łącznie poniższe warunki
  • uzyskać bardzo dobre lub dobre wyniki ze wszytskich egzaminów i zaliczen objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazać się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • wykazać się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać do 40% doktorantów z każdego wydziału.

Doktoranci po pierwszym roku studiów, ubiegający się w roku akademickim 2015/2016 o Stypendium dla Najlepszych Doktorantów a nie składają wniosku o Stypendium doktoranckie i Zwiększenie stypendium doktoranckiego podczas wypełniania Informacji o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych doktoranta uzyskanych w poprzednim roku akademickim (zał. nr 4 do regulaminu, zarządzenie rektora WAT nr 21/RKR/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.)  zobowiązani są dodać informację:

 • wykaz ocen z egzaminów i zaliczeń w poprzednim roku akademickim;
 • ocena średnia za poprzedni rok akademicki.

Podczas wypełniania Informacji o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych doktoranta uzyskanych w poprzednim roku akademickim (zał. nr 2 do regulaminu zarządzenie rektora WAT nr 16/RKR/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.) proszę dodać dane:

 • wykaz ocen z egzaminów i zaliczeń w poprzednim roku akademickim;
 • ocena średnia za poprzedni rok akademicki.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

Stypendium socjalne

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej dodatkowo może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Akademii uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta/doktoranta w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

Kiedy można ubiegać się o powyższe świadczenia?
Należy spełnić poszczególne warunki (w zależności od rodzaju stypendium):

Stypendium socjalne – wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta WAT, uprawniającego do ubiegania się o stypendia socjalne w roku akademickim 2015/2016 została ustalona na poziomie 805 zł.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności bądź innego równoważnego orzeczenia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosków przy ubieganiu się o stypendia o charakterze socjalnym? (szczegóły po rozwinięciu zakładki „Regulamin pomocy materialnej”)

Jak wyliczyć dochód netto na osobę w rodzinie studenta/doktoranta? (szczegóły po rozwinięciu zakładki „Regulamin pomocy materialnej”)

 

 więcej informacji tutaj

Zapomoga

 • zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej
 • wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zdarzenia, które spowodowało w rodzinie studenta przejściowo trudną sytuacje materialną.