Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 12/2020 z dnia 12 lipca 2020 r.

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT

w sprawie stwierdzenia ważności wyborach Przedstawiciela Samorządu Doktorantów
do Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2020 – 2022

Decyzja Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów WAT nr 12/2020
z dnia 12 lipca 2020 r.

Rada Doktorantów WAT reprezentuje społeczność doktorantów Akademii w sprawach dotyczących praw, obowiązków i warunków socjalno-bytowych. Rada wspiera i propaguje działalność naukową doktorantów. Dąży do lepszej organizacji wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej mając na uwadze utrzymywanie wysokich standardów kształcenia. Uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Wojskowej Akademii Technicznej.
O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student I roku studiów I stopnia, który jest laureatem olimpiady miedzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów to https://vpnarena.se/.

Nastąpiły zmiany w kryteriach ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów. Szczegóły zawarte są poniżej w odpowiedniej sekcji oraz załączonym powyżej regulaminie.